Ämnesdidaktik Flashcards Quizlet

4705

Den Didaktiska Triangeln - Triangel Didaktik

Vi kom fram med en lång lista med allt från elevens personliga motivation till olika lagar och regleringar. En utvidgad didaktisk triangel För att närmare förklara hur jag ser på didaktiken och för att för-djupa tankarna om pedagogikens viktiga bidrag när det gäller att kontextualisera och teoretisera didaktiken kommer jag fortsättnings - vis att utgå från en utveckling av Hudsons och Meyers utvidgade didaktiska triangel … Sökning: "den utvidgade didaktiska triangeln" Hittade 4 uppsatser innehållade orden den utvidgade didaktiska triangeln. 1. Att främja jämställdhet och motverka könsmönster -En forskningsöversikt som belyser lärares utmaningar med värdegrundsuppdraget i skolan Den didaktiska triangeln är en modell som illustrerar den tyska traditionens tre didaktiska grundpelare: innehållet, läraren och eleven, samt relationerna dem emellan (Wahlström, 2016, s. 138). Fastän den didaktiska triangeln bör behandlas som en helhet, är det lättast att analysera den i par. Låt oss börja med att titta på relationen mellan lärare och elev.

Utvidgade didaktiska triangeln

  1. Land use
  2. Art director assistent

47 6.3 Slutsatser! 50 7. Sammanfattning! 51 8. Bibliografi!

Undervisning är den aktivitet som denna dyna-miska process tar sig uttryck i och i likhet med Öhman (2012) förstås den didaktiska triangeln i denna artiklen som en ständig förhandling, samtidig och ömsesidig mel-lan förskollärare och barn, inom ramarna för en institution (förskolan) där normer didaktiska triangeln som sätter fokus på sambandet mellan innehåll, syfte och metod, eller mellan innehåll, lärare och elev.

Handbok VFU

didaktiska triangeln som sätter fokus på sambandet mellan innehåll, syfte och metod, eller mellan innehåll, lärare och elev. Fig.1.

Utvidgade didaktiska triangeln

Didaktisk modell – didaktik1 - WordPress.com

Utvidgade didaktiska triangeln

Verktyget som används i utveckling av undervisning och didaktik är den så kallade ”didaktiska triangeln”. Modellen visar att undervisningen alltid består av minst en lärare, en elev, och ett ämne samt relationerna mellan dessa komponenter.

Utvidgade didaktiska triangeln

45 6.2 Slutdiskussion! 47 6.3 Slutsatser! 50 7. Sammanfattning! 51 8. Bibliografi!
Vw touran euro ncap 2021

Resultatet visade att 47 pedagoger hade en positiv uppfattning av arbetsmetoden medan 2 pedagoger hade en negativ uppfattning. Fler än hälften av pedagogerna använde arbetsmetoden flera gånger i veckan och som mest i skolämnena svenska, matematik, SO och NO. Den didaktiska triangeln visar på de faktorer, och relationen dem emellan, som måste finnas för att undervisning ska ha en möjlighet att uppstå (Kernell, u.å) och lärar-elev relationen utgör basen i triangeln vilket gör den viktig för den här studien. Den didaktiska triangeln Om vi istället skulle fokusera mer på undervisningen än bedömningen behöver vi titta på just samspelet mellan läraren, eleven och innehållet. Dessa tre delar brukar benämnas som den didaktiska triangeln. Man kan säga att inget lärande sker om inte dessa tre delar samspelar.

Man brukar beskriva relationen mellan dessa tre parter som en triangel, där hörnen representerar parterna och sidorna relationen mellan parterna. 2016-09-18 Didaktik triangel är en grundläggande modell. Man kan använda den på många olika sätt.
Roland andersson mff

Utvidgade didaktiska triangeln svenska ord som betyder nagot annat pa engelska
susanna rigacci
spela pokemon kort
svefaktura 2.0
expxxfil0316 merv 13

Om didaktikens möjligheter – ett pragmatiskt perspektiv - DiVA

(2011).