Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat

3471

Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat

U o'yinni nazorat qilib turadi, o'yin yakunlangach, o'quvchilarning umumiy balini e'lon qiladi. qo' llash orqali yangi bilimlarni o'zla Fanni o'qitishdan maqsad - talabalarning umumiy va pedagogik madaniyatini oshirish, inson pedagogik tizim va texnologiyalarning falsafiy asoslanishi. Pedagogik -pedagogik adabiyotlarni didaktik va tarbiyaviy jihatdan tahlil qi Pedagogik texnologiyalarning ilmiy asoslari, zamonaviy pedagogik texnologiyalarning tasnifi, oquv materialini didaktik takomillashtirishda talim texnologiyalari. Dasturlashtirilgan Pedagogik nazokat tamoyillari va uning vazifasi. Pedagogik Jahon mamlakatlarida toplangan pedagogik malumotlarning umumiy mazmuni.

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari

  1. Tolkcentralen karlstad
  2. Sjukskoterskeutbildning karolinska
  3. Åby skola norrköping
  4. Mig 19
  5. Cos 2x identity
  6. Äktenskapsförord skatteverket
  7. Gula personer test
  8. Flytta tjänstepensionen
  9. Chef 4 you

Pedagogik texnologiyalarni kelib chiqish zarurati (ITT, integratsiya, kadrlarni kasbiy tayyorgarligiga bo'lgan talablar, ta'lim tizimini takomillashtirish). Pedagogik texnologiyalar fanining o'rganish predmeti va ob'ekti. Didaktik tamoyillar va ulardan fanlarni o‘qitishda foydalanishning o‘ziga xos jihatlari. Induktiv va deduktiv o‘qitish metodlari.

shuningdek, o¶qitishning faol pedagogik texnologiyalari H.T Omonov, N.X Xojaev, S.A Madyarova E.U Eshchanovalar tomonidan4; ishlab chiqilgan. - ³Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari O¶.Q Tolipov, M.M. Usmonboevalar tomonidan ishlab chiqilgan bo¶lib5, unda interfaol metodlar A) *Shaxsning umumiy va xususiy rivojlanishiga zamin yaratiladi.

Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat

bilim – shaxsning ongida tushunchalar, sxemalar, ma`lum obrazlar kurinishida aks etuvchi borlik xakidagi tizimlashtirilgan ilmiy ma`lumotlar majmui; Umumiy oµrta talim maktablarida oquvchilarga bilim berishning zamonaviy pedagogik innovatsion uslublarini joriy etish Ozbekiston Respublikasi iqtisodiyoti keyingi 10 yil ichida dunyoning taraqqiy etgan mamlakatlar qatoriga kirishi, yani 2030-yilga kelib iqtisodiyotning fan va 5A111001 – Kasb ta’limi nazariyasi va metodikasi: informatika va axborot texnologiyalari magistratura mutaxassisligi Pedagogik psixologiya, asosan, taʼlim psi-xologiyasi va tarbiya psixologiyasiga boʻlinadi. Taʼlim psixologiyasi d a oʻquv jarayonida xotira, tafakkur, nutq, xayol, irodaning roli, shuningdek, oʻquvchilarning individual xususiyatlari (temperamenti, harakte-ri, qiziqishlari), oʻquv predmetlarining oʻziga xos’tomonlari, taʼlim jarayonini boshqarishning psixologik tamoyillari va boshqa Ushbu malaka ishida 6-sinf Fizika kursining “Yorug’lik hodisalari” bobiga doir masalalar yechish misolida Fizika faniga doir masalalrni tuzish va yechishga zamonaviy pedagogik texnologiyalarini joriy qilish usullari yoritiladi. ASOSIY QISM. Masalalar yechishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati.

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari

Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari

Muloqotning vazifalari: - shaxsni tanish, axborot almashish; - kelgusi pedagogik muloqotni modellashtirish va tahlil etish; - muloqotdan olgan tasavvurlari; - muloqot yuzasidan fikrlashi; Xususiy metodikalar umumiy didaktikaga tayangan va uning nazariy umumlashmalariga asoslangan holdagina rivojlana oladi. Ayni vaqtda, har bir aniq fanga tatbiq etilgan didaktik qonuniyatlar oʻsha oʻquv predmetini oʻqitish tajribasidagi oʻziga xoslik bilan boyitiladi, umumiy jihatlarni konkretlashtiradi, har bir oʻziga xoslikda oʻqitishning universal jihatlarini namoyon etadi. Pedagogik texnologiyalar ilmiy-nazariy asoslariga alohida e’tibor qaratiladi, ishlab chiqilgan pedagogik texnologiyalar beriladi. Pedagogik texnologiyalami amaliyotda aniq foydalanish o‘qituvchining pedagogik mahorati bilan bog‘lanadi. Pedagogik mahorat asoslari, o‘qituvchining pedagogik faoliyati turlari, jarayonini tashkil etishning zamonaviy resursi sifatida. Bulutli texnologiyalarning didaktik imkoniyatlari. III. Amaliy mashg‘ulotlari bо‘yicha kо‘rsatma va tavsiyalar Amaliy mashgµulotlar uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi: 1.

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari

texnologiyalarning rivojlanishi. Pedagogik texnologiyalar rivojining zamonaviy bosqichi. Pedagogik olimlarning «Pedagogik texnologiya» tushunchasiga ta’riflari.
Trans man names

1. jarayonini tashkil etishning zamonaviy resursi sifatida. Bulutli texnologiyalarning didaktik imkoniyatlari.

Pedagogik olimlarning «Pedagogik texnologiya» tushunchasiga ta’riflari. 3-mavzu. Pedagogik texnologiyaning ilmiy asoslari Pedagogik texnologiyaning darajalari: texnologik, umumiy pedagogik (umumiy didaktik), xususiy metodik (fanga oid), lokal (modulli). shuningdek, o¶qitishning faol pedagogik texnologiyalari H.T Omonov, N.X Xojaev, S.A Madyarova E.U Eshchanovalar tomonidan4; ishlab chiqilgan.
Walmart frederick md

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari solventis ltd
byggnads arbetstidsförkortning
utemiljö förskola regler
ringa tomten svenska
magnus rystedt
lätt lastbil hastighet motorväg

Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat

4.Pedagogik texnologiyalarning ilmiy asoslari va darajalari.